Uw compliment/klacht

Het Parkhuis ondersteunt cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat dit niet helemaal naar wens gaat. U kunt dan contact opnemen met de direct betrokken medewerker, uw zorgcoördinator (zoco) of de leidinggevende van de afdeling.

Onze klachtenfolder kunt u hier downloaden.

Klacht
Als uw klacht na dit gesprek toch niet naar tevredenheid is opgelost of u wilt dat de klacht direct door een onafhankelijk en onpartijdig persoon wordt beoordeeld, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Zij kan advies geven over hoe het probleem op te lossen of hulp bieden bij het formuleren en indienen van uw klacht.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris
Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bemiddelt zij in herstel van het contact en het vertrouwen tussen de betrokkenen. Wij hopen dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost. U kunt uw klacht per brief of per e-mail sturen aan:
Het Parkhuis
T.a.v. de klachtenfunctionaris A. Timp-Hofmans
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
E-mail: klachten@hetparkhuis.nl
U kunt de klachtenfunctionaris ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-81668360.

Melden van een klacht bij de Raad van Bestuur
Een klacht (m.u.v. BOPZ klachten) kan ook schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Als de klacht nog niet op de afdeling zelf of met de klachtenfunctionaris is besproken, is de bestuurder bevoegd de klager voor te stellen alsnog met de klachtenfunctionaris te proberen de klacht op te lossen. Stemt de klager hiermee in dan neemt de bestuurder de klacht niet in behandeling maar neemt de klachtenfunctionaris dit over.

Als na doorverwijzing naar de klachtenfunctionaris het niet gelukt is de klacht op te lossen dan neemt de bestuurder de klacht in behandeling. De Raad van Bestuur zal dan proberen de klacht zelf met de klager op te lossen. Binnen zes weken (met een eenmalige verlenging van maximaal vier weken) wordt over de klacht door de bestuurder beslist. De Raad van Bestuur kan besluiten de klacht voor advies voor te leggen aan de externe regionale Klachtenadviescommissie (KAC). In geval van inschakeling van de KAC, neemt de Raad van Bestuur een besluit over de klacht na advies van de KAC.

De externe regionale Klachtenadviescommissie en de landelijke Geschillencommissie Zorg
De externe regionale Klachtenadviescommissie (KAC) is aangesteld door een aantal verschillende zorgaanbieders en is een van het Parkhuis onafhankelijk orgaan. Ook de Geschillencommissie Zorg is een onafhankelijk orgaan dat door brancheorganisatie ActiZ in samenwerking met Bo Geboortezorg, de Consumentenbond, Stichting LOC Zeggenschap in Zorg is opgericht. De externe Klachtenadviescommissie en de Geschillencommissie Zorg kunnen bij het behandelen van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager en het Parkhuis. Beide commissies beoordelen uw klacht onafhankelijk en onpartijdig tijdens een zitting.

De klacht kan alleen via de bestuurder worden voorgelegd aan de externe Klachtenadviescommissie m.u.v. klachten die betrekking hebben op de BOPZ. Die kunt u wel rechtstreeks indienen bij de externe Klachtenadviescommissie.

U heeft wel altijd de mogelijkheid uw klacht direct voor te leggen aan de Geschillencommissie  Zorg. Deze commissie geeft een bindend advies met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen. Meer informatie is te vinden op de website van de Geschillencommissie Zorg www.degeschillencommissiezorg.nl

De Geschillencommissie Zorg ontvangt bij voorkeur uw klacht digitaal via bovengenoemde website. Wilt u uw klacht per post doen dan kunt u het klachtenformulier opvragen via telefoonnummer 070 310 53 80.

Dit formulier kunt u sturen naar:

De Geschillencommissie  Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

BOPZ-klachtenregeling (bij vrijheidsbeperking/ onvrijwillige zorg)
Cliënten die tegen hun wil zijn opgenomen of die niet meer kunnen aangeven of zij opgenomen willen zijn, vallen onder de ‘Wet BOPZ’ (cliënten die verblijven op een psychogeriatrische afdeling). Voor het melden van een klacht in het kader van de wet BOPZ geldt naast onze interne klachtenprocedure ook de BOPZ-klachtenregeling. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de toepassing van vrijheidsbeperking of de uitvoering van een overeengekomen zorgleefplan. Naast de cliënt zelf en de vertegenwoordiger kunnen ook derden een BOPZ-klacht indienen. Zij hebben daarvoor geen toestemming van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger nodig. BOPZ-klachten kunnen mondeling, schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de onafhankelijke regionale klachtenadviescommissie Drechtsteden:

Secretariaat externe Klachtenadviescommissie
Postbus 1494
3300 BL Dordrecht
Ook kunt u voor meer informatie bellen naar 078 617 2535.

Meer informatie over BOPZ-klachten vindt u op de website https://www.dwangindezorg.nl/rechten/klachtrecht/klacht-indienen

U kunt hier het reglement en hier de regeling van de externe klachtenadviescommissie bekijken en hier het reglement van de Geschillencommissie.