Raad van toezicht


Het Parkhuis volgt voor de besturing van haar organisatie de Governance Code Zorg zoals deze door onze branche organisatie Actiz, samen met alle ander zorgbranches is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden.

De governance code rust op 7 principes:

1. Innovatie- en Adviescommissie
2.
Goede zorg
3. Waarden en Normen
4. Invloed Belanghebbenden
5. Inrichting Governance 
6. Goed Bestuur 
7. Verantwoord Toezicht

Raad van Toezicht

Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven.
De code is een instrument om de governance zo in te richten
dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
Het Parkhuis, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht passen deze code toe en verantwoorden zich daarover publiekelijk, onder andere via het Jaardocument Zorg en deze website. 

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. 
In het Jaardocument 2017 is deze nader toegelicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 juli 2018 is:

Naam

Functie/Deelname Commissie

Aftreden

Hoofd- en nevenfuncties

De heer Drs.  M. Vente MM • Voorzitter RvT

2021


 • Voorzitter Raad van Commissarissen Cohaesie Zorg BV (bezoldigd)

 • Directeur–eigenaar Treneman Consult (bezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (onbezoldigd)

 • Voorzitter Rugby Academy ZuidWest (Stichting RTOC) (onbezoldigd)


Mevrouw M. Moens • Vice-voorzitter RvT
 • Voorzitter Renumeratie commissie
 • Lid Auditcommissie

2022

Bestuurder a.i. Participe

Mevrouw Prof. Dr. I. Bongers
 • Secretaris RvT
 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

2020

 • Bijzonder Hoogleraar Evidence Based Management Innovatie GGZ bij Tranzo, universiteit Tilburg (bezoldigd)
 • Onderzoeksprogrammaleider bij GGz Eindhoven en De Kempen (GGzE)(bezoldigd)


De heer T.A.J. Nöllen • Lid RvT
 • Voorzitter Audit commissie

2022

Directeur Amtaluro BV (vastgoed) , bezoldigd

De heer Drs. R.S. Oet 
 • Lid RvT
 • Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

2020

Directeur Toezicht speciaal onderwijs, Inspectie van het Onderwijs (bezoldigd)


Zoekt u contact met de Raad van Toezicht ? Gebruik dan dit mailadres: raadvantoezicht@hetparkhuis.nl